Do you like your neighbourhood?

Do you like the place wher you live? Do you do you like your neighbourhood? Why?

| | | | | | | |
1 reason for

Yes, I do like my neighbourhood

  1. Anonymous opinó:

    Yes , I konw it’s umbelieveble what I’m gonna say, but I like my neighbours

0 reasons for

No, I do NOT like my neighbourhood